Прескачане на съдържание
office materials

ДМ кампания ГРАВЕ 2019

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 28.08.2019 г - 25.09.2019 г


І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта на ДМ кампания 2019 година („Играта“). 

2. Организатор на Играта е „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, ЕИК 130321963, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, бул. ЦАР БОРИС III № 1 („ГРАВЕ“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 28.08.2019 до изчерпване на рекламните подаръци, но не по-късно от 25.09.2019г. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.  

ІІ. Право на участие

5. Участие в Играта могат да вземат всички клиенти, които са получили търговско съобщение за участие в кампанията ДМ 2019г. и са върнали подписан отрязък „Съгласие за увеличаване на застрахователно покритие” не по-късно от 25.09.2019г. („Участник/ци“).

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес https://www.grawe.bg/dm-campaign-rules-2019/ .

7. Право на участие в играта нямат служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

 

ІІІ. Условия за участие

8. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

8.1. е адресат на търговско съобщение за участие в кампанията ДМ 2019г.;

8.2. има върнат подписан отрязък „Съгласие за увеличаване на застрахователно покритие” не по-късно от 25.09.2019г.

8.3. да е сред първите 100 участника, според датата на пощенското клеймо на предплатения плик, получен на адреса на ГРАВЕ.

9. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва еднократно. За 1 участник Организаторът взема предвид 1 клиент, вписан еднократно в системата KORIN чрез идентификационен номер VN KuKz.

 

IV. Рекламен подарък

10. Рекламните подаръци, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 100 еднакви предметни награди, брандирани с логото на ГРАВЕ, всеки с незначителна стойност, според дефиницията на приложимото законодателство.

10. 1. Рекламните подаръци са еднакви, като печелившите сред участниците се определят изцяло на случаен принцип (принципът на късмета/щастието) от постъпилите предплатени пликове и не се печелят в резултат на проявени знания и/или умения от участниците в играта.

10. 2. При постъпване на повече от 100 (сто) предплатени плика с клеймо от една и съща дата, печелившите Участници се определят чрез жребий, организиран в администрацията на Организатора.

10.3. За провеждането на жребия и съставянето на списък с печеливши се изготвя Протокол на Комисия, състояща се от 2 служители на ГРАВЕ. В протокола се вписват, според реда на изтеглянето им, и 20 резервни участника, които да получат, в случай че е приложимо, непотърсени/върнати подаръци.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейна парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица, освен при непотърсен/ върнат подарък.

12. Ограничаване на отговорността на Организатора относно рекламния подарък:

12.1. С получаването на наградата, Участникът се задължава като необходимо условие да предостави информация за получаване на наградата, като: e-mail,  имена и телефон. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането, ако е приложимо, на предоставения подарък.

12.2. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail и/или телефон е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

V. Определяне на печеливш Участник

13. Определянето на печелившите Участници ще се извърши през Периода на провеждане на Играта, чрез съставяне на списък от имената на пристигналите пликове, според пощенското клеймо, с  подписан отрязък „Съгласие за увеличаване на застрахователно покритие”. Първите 100 (сто) клиента от така съставения списък, ще получат по един подарък, описан в т. 10. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора подаръци.

14. Имената на печелившите Участници няма да бъдат публикувани. Спечелилите Участници ще бъдат уведомени, че са спечелили подарък чрез допълнително съобщение – обаждане или чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в неговото досие.  

15. Връчване на подаръка на печелившите Участници.

15.1. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на съобщаването, да изпрати потвърждение, че желае да получи рекламния подарък, както и конкретен валиден адрес за получаване. Изисква се изрично потвърждение от всеки печеливш Участник.

15.2. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 15.1, Участникът губи правото да получи подаръка си. За печеливш Участник се обявява следващият в списъка на Организатора (101, 102, 103 и т.н.) до изчерпване на количествата рекламни подаръци.

16. Организаторът изпраща подаръците в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.15.1. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

 

VI. Ограничаване на отговорността

17. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за който и да е подарък. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави подаръка.

18. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили подарък.   

20. Подаръците не представляват облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

21. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

22. Правилата за участие се прилагат за целия Период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на уебстраницата на Играта:  https://www.grawe.bg/dm-campaign-rules-2019/

 

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД): „ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, ЕИК 130321963, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, бул. ЦАР БОРИС III № 1 (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл/телефонен номер, които Участниците предоставят при попълване на отрязъка „Съгласие за увеличаване на застрахователно покритие”.Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на подаръка. С цел получаване на рекламния подарък и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, ако е приложимо, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на подаръка.

Основание за обработване на данните за доставка на подаръка – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на ГРАВЕ, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.

3. Получатели/категории получатели на данните

Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на подарък са име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след получаване на всички рекламни подаръци от печелившите участници от Организатора.

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

5. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията www.cpdp.bg.

6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, ЕИК 130321963, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район Красно село, бул. ЦАР БОРИС III № 1, имейл: dpo@grawe.bg

7. Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта https://www.grawe.bg/ с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: https://www.grawe.bg/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/

i.e. vehicle insurance, consultant